آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

آزمون تایین سطح زبان انگلیسی

آزمون پیش روی شما طبق استاندارد اروپا می‌باشد و شما با انجام این آزمون می‌توانید سطح زبان خود را تشخیص داده و برای بهبود هرچه بیشتر آن باستفاده از یکی از پیشنهادهای مرتبط با سطح فعلی خودتان اقدام کنید یا با مشاوره رایگان با فوناتیم مسیر یادگیری خودتان را ترسیم کنید.

در انتهای نمره مشخصی به شما داده می‌شود و توضیحاتی در خصوص نقاط قوت و ضعف و راهکارهای بهبود آن ها نیز به شما ارائه می‌شود که می‌تواند کمک شایانی به پیشرفت سطح کنونی شما کند! توجه داشته باشید که این آزمون با مصاحبه شفاهی استاد در جلسه اول کلاسها کامل می گردد.