آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

آزمون تایین سطح زبان انگلیسی

آزمون پیش روی شما یک آزمون استاندارد تعیین سطح زبان انگلیسی بین المللی و بر طبق استاندارد چارچوب مرجع مشترک اتحادیه اروپا می‌باشد و شما با انجام این آزمون می‌توانید سطح زبان انگلیسی خود را تشخیص داده و برای بهبود هرچه بیشتر آن باستفاده از صفحه آموزش زبان انگلیسی فوناتیم یکی از پیشنهادهای مرتبط با سطح فعلی خودتان اقدام کنید یا با مشاوره رایگان با فوناتیم مسیر یادگیری خودتان را ترسیم کنید.

در انتهای این آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی نمره مشخصی به شما داده می‌شود و توضیحاتی در خصوص نقاط قوت و ضعف و راهکارهای بهبود آن ها نیز به شما ارائه می‌شود که می‌تواند کمک شایانی به پیشرفت سطح کنونی شما کند! توجه داشته باشید که این آزمون با مصاحبه شفاهی استاد در جلسه اول کلاسها کامل می گردد. زیرا این آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی رایگان مهارتهای نوشتاری و صحبت کردن شما را نمی سنجد. پس اگر نمره ای پایین تر از حد انتظار خود گرفتید نگران نباشید!